<%@ language="vbscript" codepage=65001 %> lrss.fri.uni-lj.si/teaching/MIS/ <% Dim usrPath usrPath = LCase(Request.ServerVariables("PATH_INFO")) Dim usrLC usrLC = request.QueryString("lc") if usrLC = "" then response.redirect(usrPath+"?lc=sl") response.End() end if if InStr(usrLC, "sl") = 0 Then if InStr(usrLC, "en") <> 0 Then usrPathSplit = Split(usrPath, "/", -1) usrPathSplit(1) = "en" usrRedirect = Join(usrPathSplit,"/") Response.Redirect(usrRedirect+"?lc=en") Response.End() else Dim usrLocale usrLocale = request.servervariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") Dim usrLanguages usrLanguages = Split(usrLocale, ",", -1) Dim usrLanguage for Each usrLanguage in usrLanguages if InStr(usrLanguage, "sl") <> 0 Then Response.Redirect("/sl"+usrPath+"?lc=sl") Response.End() elseif InStr(usrLanguage, "en") <> 0 Then Response.Redirect("/en"+usrPath+"?lc=en") Response.End() end if next Response.Redirect("/sl"+usrPath+"?lc=sl") Response.End() end if end if %>
slovenščina english
lrss.fri.uni-lj.si/teaching/mis/
modeliranje in simulacija
profesor .Zimic, Nikolaj
asistent .Šoberl, Domen
predavanja vsak petek 7:00-10:00

učno gradivo
.Zimic, N., 2007. Uvod v modele (predloge s predavanj). [predlogi in pripombe so dobrodošli].
.Zimic, N., 2008. Predloge s predavanj. [predlogi in pripombe so dobrodošli].
.Virant, J., 1991. Modeliranje in simuliranje računalniških sistemov. Didakta, Radovljica.
.Kleinrock, L., 1996. Queueing systems: problems and solutions. John Wiley & Sons, New York.

seminarske naloge
Tekst prve seminarske naloge dobite na laboratorijskih vajah. Izdelata jo dva študenta skupaj (naloga je rešljiva s univerzitetno verzijo Simprocess-a). Kot rezultat je potrebno sestaviti poročilo, v katerem opišete problem naloge, model ter rezultate simuliranja (pod "laboratorijske vaje" si oglejte "navodila za vaje ter uvod v Simprocess", ker je navedeno, kaj naj vsebuje poročilo). Pomembno je, da se pridobljene rezultate ustrezno interpretira. Nalogo zagovarjate ter oddate v sprintani obliki na vajah in sicer do 2. aprila 2010.
Po uspešno zagovorjeni prvi nalogi začnete z drugo in sicer v skupinah po šest študentov. Drugo nalogo naj si vsaka skupina izbere sama. Teme so lahko podobne prvim seminarskim nalogam ali pa še bolje, nekaj na temo delovanja računalniških sistemov (CPU, pomnilni sistemi in hierarhije, diskovni sistemi, RAID, mreže, grafika, operacijski sistemi, brezžične komunikacije). Predlog za drugo nalogo naj vsebuje naslov naloge, podroben opis naloge (kaj bodo entitete, kaj resursi, ...) ter seznam članov skupine. Predlog prinesite na vaje ob zagovoru prve seminarske naloge. Tudi za drugi seminar je potrebno sestaviti poročilo v katerega vključite morebitne EXPRESSION-e in sicer tako, da je iz poročila razvidno v kateri aktivnosti se nahajajo ter kaj je njihova funkcionalnost. Uspešen zagovor je pogoj za pristop k izpitu. Rok za zagovor druge naloge je do 21. maja 2010, po tem datumu zaradi poteka licence zagovori ne bodo več možni. Uspešen zagovor seminarjev vam ne propade.
Pri zagovoru druge seminarske naloge je bistveno da zna vsak član skupine prikazati funkcionalnost vseh uporabljenih gradnikov, kar bo vplivalo na oceno zagovora. Prikazati morate znati uporabo sledečih gradnikov SIMPROCESSa:
1. Split in Join
2. GetResource, FreeResource in ReplenishResource
3. Gate
4. Batch in Unbatch
5. Synchronize
6. Transfer
7. Assemble
Pri izdelavi modelov za seminarske naloge uporabljajte SIMPROCESS verzija 4.4, ki ga dobite na tej spletni strani.
Z downloadom univerzitetne licence podpisujete strinjanje s tem, da boste program Simprocess uporabljali samo v študijske namene! Datoteko license.dat shranite v "C:\Program Files\SIMPROCESS\SPSYSTEM". Omejitev univerzitetne licence je število aktivnosti (max. 50).

laboratorijske vaje
razporeditev v skupine za laboratorijske vaje
.ponedeljek 14:00-16:15 v LRI1 študenti z začetnico priimka A-Dri
.torek 8:15-10:30 v LRI1 študenti z začetnico priimka Dro-K
.torek 10:45-13:00 v LRI1 študenti z začetnico priimka L-Rol
.petek 10:45-13:00 v LRI1 študenti z začetnico priimka Rož-Ž
razporeditev zagovorov druge seminarske naloge
.ponedeljek 14:00-16:15 v LRI1 kolosej, IT podjetje, LAN, router, lesnina
.torek 8:15-10:30 v LRI1 tiskalniki, trgovina, shopping, banka, comtron
.torek 10:45-13:00 v LRI1 smučišče, pošta, twingo, igralnica, web, koncert, nightClub
.petek 10:45-13:00 v LRI1 pivovarna, študentJeCar, ER, gostilna, b2b, restavracija

izpit
Na pisnem delu izpita ni dovoljena uporaba literature, prav tako ni dovoljena uporaba kalkulatorja. Čas pisanja je 60 minut za pet enako-ovrednotenih nalog. Morebitna vprašanja lahko podate osebno v LRSS ali preko e-pošte, vendar vsaj tri delovne dni pred izpitnim rokom na katerega ste prijavljeni. Za pristop na ustni del izpita mora biti ocena pisnega dela izpita pozitivna brez upoštevanja ocene seminarske naloge.
roki
.17.11.2010 [ogled 19.11.2010 ob 10:00 v LRSS; ustni 25.11.2010 ob 10:15 v LRSS]
.21.03.2011 [ogled 22.03.2011 ob 10:00 v LRSS; ustni 24.03.2011 ob 08:30 v LRSS]
.08.06.2011 [ustni izpiti in ogledi 09.06.2011 ob 8:00 v LRSS]
.15.09.2011 [ogledi 19.09.2011 ob 9:00 v LRSS; ustni 21.09.2011 ob 8:00 v LRSS]
.26.01.2012 [ogledi 27.01.2012 ob 8:00 v LRSS; ustni 30.01.2012 ob 8:00 v LRSS]
.29.08.2012 [ogledi 30.08.2012 ob 11:00 v LRSS; ustni 03.09.2012 ob 9:00 v LRSS]
.13.09.2012 [ogledi 17.09.2012 ob 11:00 v LRSS; ustni 18.09.2012 ob 08:15 v LRSS]
.13.09.2012 [ob 10:00 v LRSS].